Unilever

This post is not available in this language.Vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen in Unilever N.V. Stichting Administratiekantoor Unilever N.V. (het "Administratiekantoor")

Oproeping tot de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen Unilever N.V., te houden op donderdag 25 oktober 2018 aan Weena 455, Rotterdam om 10.30 uur.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Jaarverslag en jaarrekening over de periode 1 juli 2017 – 30 juni 2018 (bespreekpunt).
  3. Stemvoornemen (bespreekpunt)
  4. Beëindiging van de administratie (stempunt)
  5. Wijziging van de administratievoorwaarden (bespreekpunt)
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

De toelichting bij de agenda en daarbij verkrijgbare stukken, waaronder het jaarverslag en de jaarrekening van het Administratiekantoor, het stemvoornemen en de voorgestelde nieuwe administratievoorwaarden en de toelichting daarbij, zijn beschikbaar op www.administratiekantoorunilever.nl.

Informatie voor deelname

Registratiedatum
Het bestuur van het Administratiekantoor heeft bepaald dat voor de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen op donderdag 25 oktober 2018 als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden de certificaathouders die (1) op donderdag 27 september 2018, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de "Registratiedatum") zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen deelregisters en (2) zijn aangemeld op de wijze als hieronder vermeld. Als deelregisters zijn aangewezen de administraties van de bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ('Euroclear Nederland') in Amsterdam aangesloten instellingen waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze certificaten van gewone aandelen.

Instructies voor deelname
Houders van certificaten van gewone aandelen die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich aanmelden via hun bank of intermediair of via www.abnamro.com/evoting uiterlijk tot donderdag 18 oktober 2018 om 17.30 uur. Na ontvangst van een aanmelding, zal ABN AMRO Bank N.V. de aangemelde houders van certificaten van gewone aandelen per post of per e-mail een toegangsbewijs voor de vergadering toesturen.

Steminstructies
Houders van certificaten van gewone aandelen die niet in staat zijn de vergadering in persoon bij te wonen maar die wel hun stemrecht willen uitoefenen, kunnen hun steminstructies elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Door dit te doen geven zij instructies aan de voorzitter van de vergadering om hun stem uit te brengen in de vergadering. Steminstructies kunnen uiterlijk tot donderdag 18 oktober 2018 om 17.30 uur gegeven worden.

Procedure voor het geven van volmacht
De certificaathouder die niet zelf de vergadering zal bijwonen, kan zich ook in de vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. Houders van certificaten van gewone aandelen die zich in de vergadering door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, dienen zich te hebben aangemeld in overeenstemming met het hierboven onder het kopje "Instructies voor deelname" gestelde en dienen een schriftelijke volmacht in te zenden die uiterlijk donderdag 18 oktober 2018 om 17.30 uur moet zijn ontvangen door ABN AMRO Bank N.V. (Corporate Broking, Postbus 283 (HQ7212), 1000 EA Amsterdam of per e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com). Voor het geven van volmacht kan de certificaathouder gebruik maken van een formulier dat kan worden opgevraagd op www.administratiekantoor-unilever.nl.

Rotterdam, 11 september 2018

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Unilever N.V.

Message details

Sub-group Equities
Issuer Unilever
Category Meeting
ISIN NL0000009355
NL0000388619
Symbol UNA
UNIA
Securities name Ordinary shares
Publication date September 11 2018