Porceleyne Fles

This post is not available in this language.Dividendtoelichting boekjaar 2018 N.V. Koninklijke Porceleyne Fles

Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van N.V. Koninklijke Porceleyne Fles gehouden op 21 mei 2019 is besloten het dividend over het boekjaar 2018 (“Dividend 2018”) vast te stellen op € 0,50 per gewoon aandeel van € 1,00 nominaal.

Naar keuze van de aandeelhouder zal het dividend in contanten of - onder de hieronder aangegeven voorwaarden - in de vorm van gewone aandelen beschikbaar worden gesteld. De periode waarin deze keuze kan worden gemaakt loopt van 27 mei 2019 tot en met 10 juni 2019 (15.00 uur CET).

Dividend dat naar keuze van de aandeelhouder in contanten wordt uitgekeerd, geschiedt onder inhouding van de verschuldigde dividendbelasting. Het dividend in aandelen wordt uitgekeerd ten laste van de belastingvrije agioreserve en is dus in Nederland vrijgesteld van dividendbelasting. In gevallen waarin de aandeelhouders ervoor hebben gekozen hun dividend in de vorm van aandelen te ontvangen, zal de overeenkomstige waarde in contanten van € 0,50 per gewoon aandeel in mindering worden gebracht op de winst toekomend aan aandeelhouders en worden toegevoegd aan de reserves.

Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw aandeel ("Verwisselverhouding") wordt op 11 juni 2019 vastgesteld op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers ("VWAP") van alle aandelen die op de beurs van Euronext Amsterdam ("Euronext") zijn verhandeld gedurende een periode van 27 mei 2019 tot en met 10 juni 2019. De waarde van het stockdividend, op basis van deze VWAP, zal onder voorbehoud van afronding gelijk zijn aan het dividend in contanten. De nieuwe aandelen van € 1,00 nominaal zijn volledig gerechtigd tot eventueel dividend over het boekjaar 2019 en volgende boekjaren.

Er zal geen handel plaatsvinden in stockdividendrechten.

Met betrekking tot het Dividend 2018 is het volgende tijdschema van toepassing:

23 mei 2019 Notering ex-dividend
24 mei 2019, na-beurs Record date dividend
27 mei t/m 10 juni 2019, 15.00 uur Keuzeperiode
11 juni 2019 Bekendmaking omwisselverhouding stockdividend
13 juni 2019 Betaalbaarstelling dividend

Houders van gewone aandelen worden verzocht hun keuze binnen bovengenoemde keuzeperiode via hun bank of commissionair kenbaar te maken aan ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”). Indien geen keuze wordt gemaakt, zal het dividend in de vorm van nieuwe aandelen worden uitgekeerd.

Banken of commissionairs kunnen al dan niet gebruik maken van een standaardsysteem dat automatisch leidt tot een keuze van uitkering van het dividend in de vorm van aandelen, tenzij de houder anderszins heeft beslist. Het is houders van gewone aandelen daarom aan te raden contact op te nemen met hun bank of commissionair om na te gaan of een dergelijk standaardsysteem wordt toegepast en om te overleggen welke actie zij in dat geval moeten ondernemen.

Betaling van het contante dividend (onder inhouding van de verschuldigde dividendbelasting) en levering van gewone aandelen uit hoofde van omwisseling van dividendrechten, zal met ingang van 13 juni 2019 geschieden. Uitkering van dividend in aandelen geschiedt alleen in hele aandelen op basis van het totale aantal op 10 juni 2019 voor 15.00 uur aangemelde dividendrechten; fracties van aandelen worden in contanten verrekend in overeenstemming met de voorwaarden van de bank(en) waarbij een aandeelhouder zijn aandelen aanhoudt.

Op grond van het bepaalde in de artikelen 5:3 lid 2 sub d en 5:4 lid 1 sub e Wet op het financieel toezicht kan de uitgifte en toelating van de nieuwe gewone aandelen tot de handel op Euronext plaatsvinden zonder prospectus.

Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering van dit dividend omvat tevens het besluit tot uitgifte van een aantal gewone aandelen om de vereiste omvang van het dividend in aandelen uit te keren en omvat ook het besluit tot uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot deze aandelen. De uitvoering van het besluit zal worden gedelegeerd aan de Raad van Bestuur.

Message details

Sub-group Equities
Issuer Porceleyne Fles
Category Dividend
ISIN NL0000378669
Symbol PORF
Securities name Ordinary shares
Publication date May 22 2019