Porceleyne Fles

This post is not available in this language.N.V. Koninklijke Porceleyne Fles lanceert een emissie

Dit bericht is niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een overtreding van de relevante wetgeving zou meebrengen.

Dit bericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden opgevat, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door de Onderneming (dergelijke effecten, de "Effecten") in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop zonder voorafgaande registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie als in het effectenrecht van een dergelijke jurisdictie niet toegestaan is. De Effecten zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de Securities Act, zoals gewijzigd en mogen niet aangeboden worden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolge de Securities Act. De Onderneming heeft niet de intentie om enig deel van de aanbieding te registreren in de Verenigde Staten of om een openbare aanbieding van Effecten te doen in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van de Effecten door de Onderneming aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Onderneming zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om de Effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke Effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland. De Onderneming heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van de Effecten aan het publiek in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot de Relevante Lidstaten is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van de Effecten aan het publiek te doen waarvoor in een Relevante Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de Effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn.

De Onderneming heeft geen maatregelen genomen om een aanbieding van Effecten aan het publiek mogelijk te maken of de verspreiding van dit bericht of enig ander aanbiedings- of reclamemateriaal met betrekking tot de Effecten in enige jurisdictie waar dergelijke maatregelen verplicht zijn. De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

Enige beslissing om te participeren in de Emissie dient de worden gemaakt op basis van de beschikbare publieke informatie met betrekking tot de Onderneming en de Emissie. Dergelijke informatie is niet de verantwoordelijkheid van de Inschrijvingsagent en deze heeft de betreffende informatie niet onafhankelijk geverifieerd.

N.V. Koninklijke Porceleyne Fles lanceert een emissie op basis van inschrijfrechten en onderschrijving van in totaal 159.197 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van EUR 10,8914 per aandeel

Delft, 14 juni 2019

N.V. Koninklijke Porceleyne Fles ("Koninklijke Porceleyne Fles", of de "Onderneming") kondigt vandaag de lancering aan van een emissie op basis van inschrijfrechten en onderschrijving van in totaal 159.197 nieuwe gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 1,00 per aandeel (de "Aangeboden Aandelen") tegen een uitgifteprijs van EUR 10,8914 per Aangeboden Aandeel (de "Uitgifteprijs"). Een aanvraag wordt ingediend voor toelating tot de notering en handel van de Aangeboden Aandelen op Euronext Amsterdam N.V. ("Euronext Amsterdam") onder het symbool "PORF". Afhankelijk van de relevante effectenwetgeving, krijgen de huidige houders van gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 1,00 per aandeel in het huidige aandelenkapitaal van de Onderneming (de "Aandelen" en de "Aandeelhouders") op de Registratiedatum (zoals hieronder gedefinieerd) niet overdraagbare inschrijfrechten toegekend, die hen in staat stellen om in te schrijven op de Aangeboden Aandelen (de "Inschrijfrechten"). De Inschrijfrechten zijn niet overdraagbaar en kunnen alleen gebruikt worden door de Aandeelhouders aan wie ze zijn toegekend, door via hun bank of commissionair bij ABN AMRO Bank N.V. (de “Inschrijvingsagent’) in te schrijven op de Aangeboden Aandelen. Voor de Inschrijfrechten zal geen toelating tot de notering en handel worden aangevraagd.

Highlights

  • Aandeelhouders ontvangen één (1) Inschrijfrecht per Aandeel dat zij houden op de Registratiedatum;
  • Inschrijfrechten kunnen per eenheden van 31 worden uitgeoefend voor het inschrijven op 6 Aangeboden Aandelen;
  • de registratiedatum en -tijd voor toekenning van de Inschrijfrechten is 17:40 Central European Summer Time (CEST) op 19 juni 2019 (derhalve kort na sluiting van de handel op Euronext Amsterdam) (de "Registratiedatum");
  • de Inschrijfrechten zullen vanaf 20 juni 2019 worden bijgeschreven op de rekeningen van de Aandeelhouders bij hun bank of commissionair;
  • de Uitgifteprijs is EUR 10,8914 per Aangeboden Aandeel. De Uitgifteprijs is gebaseerd op de gewogen gemiddelde beurskoers van de aandelen op Euronext Amsterdam over de periode 27 mei 2019 tot en met 10 juni 2019;
  • de periode waarin de Aandeelhouders met gebruik van hun Inschrijfrechten kunnen inschrijven op de Aangeboden Aandelen (de "Inschrijfperiode") begint op 20 juni 2019 om 09:00 CEST en eindigt op 3 juli 2019 om 15:00 CEST;
  • de uitoefening van éénendertig (31) Inschrijfrechten stelt een Aandeelhouder in staat om in te schrijven op zes (6) Aangeboden Aandelen tegen de Uitgifteprijs.
  • de Aangeboden Aandelen waarop niet door de Aandeelhouders wordt ingeschreven (de "Restaandelen") worden met uitsluiting van verdere voorkeursrechten uitgegeven aan BoronInves tments B.V. ("Boron") tegen de Uitgifteprijs, waardoor de Onderneming in totaal door de uitgeoefende Inschrijfrechten en de uitgifte van de Restaandelen EUR 1.733.846,00 brutoopbrengsten zal ophalen;
  • het totaal van de in verband met uitgeoefende Inschrijfrechten uitgegeven Aangeboden Aandelen en het totaal van de aan Boron uitgegeven Restaandelen met uitsluiting van voorkeursrechten (samen de "Emissie") wordt op of rondom 4 juli 2019 bekend gemaakt; en
  • de Emissie is behalve aan eventuele toepasselijke wettelijke beperkingen onderhevig aan de voorwaarden en procedurevoorschriften die zijn uiteengezet in de procedurebeschrijving die door de Onderneming beschikbaar is gesteld op www.royaldelftgroup.com.

De opbrengst van de Emissie zal worden gebruikt voor de benodigde investering voor verbouwing en inrichting van de nieuwe bedrijfslocatie van B.V. Leerdam Crystal ("Royal Leerdam Crystal"). In verband met de Emissie heeft de Onderneming een drietal Nederlandstalige documenten gepubliceerd: (i) dit persbericht (ii) een op grond van toepasselijke regelgeving verplicht informatiedocument met de belangrijkste informatie over het investeren in de Aangeboden Aandelen (het "Informatiedocument") en (iii) de procedurebeschrijving met betrekking tot de inschrijvingsprocedure (de "Procedurebeschrijving"). Deze documenten bevatten essentiële informatie met betrekking tot de Emissie en zijn te raadplegen via de website www.royaldelftgroup.com.

Investeerders die deelnemen in de Emissie worden geacht (i) dit persbericht, het Informatiedocument en de Procedurebeschrijving inclusief de daarbij behorende annexen te hebben geraadpleegd en te hebben bevestigd dat zij voldoen aan alle daarin beschreven voorwaarden en (ii) bij twijfel hun professionele adviseurs, financiële instelling of broker te hebben geraadpleegd.

Tijdschema
De Onderneming heeft bevestigd dat onderstaand tijdschema aangehouden zal worden tijdens de Emissie:

Gebeurtenis, tijd, datum
Registratiedatum: 17:40 CEST, 19 juni 2019
Begin Inschrijfperiode: 09:00 CEST, 20 juni 2019
Einde van Inschrijfperiode: 15:00 CEST, 3 juli 2019
Publicatie resultaten van de Aanbieding: 4 juli 2019
Uitgifte, betaling en levering van de Aangeboden Aandelen en notering van Aangeboden Aandelen op Euronext Amsterdam: 8 juli 2019

Aanvullende informatie
Voor verdere informatie over de Aanbieding en de Onderneming, verwijzen wij naar de website van de Onderneming (www.royaldelftgroup.com), en in het bijzonder naar de Procedurebeschrijving en het Informatiedocument.

Message details

Sub-group Equities
Issuer Porceleyne Fles
Category Information
ISIN NL0000378669
Symbol PORF
Securities name Ordinary shares
Publication date June 17 2019