ING Groep

This post is not available in this language.Jaarlijkse Algemene Vergadering

Aan de aandeelhouders van ING Groep N.V.

De jaarlijkse Algemene Vergadering van ING Groep N.V. (‘ING Groep’ of de ‘Vennootschap’) zal worden gehouden op dinsdag 23 april 2019 om 14:00 uur in het ‘Muziekgebouw aan ‘t IJ', Piet Heinkade 1, 1019 BR Amsterdam.

Beschikbaarheid vergaderstukken
De volgende vergaderstukken zijn beschikbaar voor aandeelhouders en overige vergadergerechtigden:

 • De Agenda en de Toelichting op de Agenda, inclusief de wettelijk en statutair vereiste mededelingen.
 • Het Annual Report 2018 met daarin opgenomen de jaarrekening, overige gegevens, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Raad van Commissarissen.

De vergaderstukken staan op de website van de Vennootschap (www.ing.com/agm). Deze documenten liggen tevens ter inzage op het hoofdkantoor van de Vennootschap, Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, en kunnen op dit adres kosteloos worden verkregen.

De vastgestelde notulen van de op 23 april 2018 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering zijn sinds 23 oktober 2018 beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.ing.com/agm).

Vragen over de agendapunten kunnen worden gesteld via de website van de Vennootschap (www.ing.com/agm).

Amsterdam, 12 maart 2019

Raad van Bestuur
Raad van Commissarissen


Aandeelhouders die tijdens de vergadering hun stem wensen uit te brengen, worden verzocht om zich vóór aanvang van de vergadering (14:00 uur) te melden bij de registratiebalie. De registratiebalie sluit om 14:00 uur.

Agenda

Agendapunt 1
Opening en mededelingen.

Agendapunt 2
A Verslag van de Raad van Bestuur over 2018 (ter bespreking).
B Duurzaamheid (ter bespreking).
C Verslag van de Raad van Commissarissen over 2018 (ter bespreking).
D Remuneratieverslag (ter bespreking).
E Jaarrekening over 2018 (ter beslissing).

Agendapunt 3
A Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking).
B Dividend over 2018 (ter beslissing).

Agendapunt 4
A Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de Raad van Bestuur voor hun taakuitoefening in 2018 (ter beslissing).
B Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in 2018 (ter beslissing).

Agendapunt 5
Herbenoeming van de externe accountant (ter beslissing).

Agendapunt 6
Samenstelling van de Raad van Bestuur: benoeming van Tanate Phutrakul (ter beslissing).

Agendapunt 7
Samenstelling van de Raad van Commissarissen:
A Herbenoeming van Mariana Gheorghe (ter beslissing).
B Benoeming van Mike Rees (ter beslissing).
C Benoeming van Herna Verhagen (ter beslissing).

Agendapunt 8
A Machtiging tot uitgifte van gewone aandelen (ter beslissing).
B Machtiging tot uitgifte van gewone aandelen, met of zonder voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders (ter beslissing).

Agendapunt 9
Machtiging Raad van Bestuur tot verkrijging van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (ter beslissing).


Registratiedatum, aanmelding, aanwezigheid en stemprocedure

Aanwezigheid en volmacht
Aandeelhouders die zelf de jaarlijkse Algemene Vergadering willen bijwonen of zich door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen:

 • dienen op de registratiedatum aandeelhouder te zijn (zie onder I);
 • dienen zich voor de Algemene Vergadering te hebben geregistreerd (zie onder II); en
 • zullen een bevestiging van hun registratie ontvangen waarmee toegang tot de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt verleend (zie onder III).

Aandeelhouders die niet zelf of door middel van een gevolmachtigde de jaarlijkse Algemene Vergadering bijwonen, maar wel willen deelnemen aan de besluitvorming:

 • dienen op de registratiedatum aandeelhouder te zijn (zie onder I); en
 • kunnen een elektronische stemvolmacht verstrekken aan mw. J.J.C.A. Leemrijse, notaris bij Allen & Overy in Amsterdam, of aan haar vervanger, met steminstructies voor de jaarlijkse Algemene Vergadering namens de aandeelhouders (zie onder IV).

I. Registratiedatum
De registratiedatum voor deze jaarlijkse Algemene Vergadering is dinsdag 26 maart 2019.

Iedereen die op de registratiedatum na het sluiten van de boeken geregistreerd staat als aandeelhouder volgens:

 • de gegevens van een intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer ('Intermediair'); of
 • het Aandeelhoudersregister dat wordt bijgehouden door de Vennootschap, is gerechtigd de jaarlijkse Algemene Vergadering bij te wonen en zijn stemrecht uit te oefenen overeenkomstig het aantal aandelen dat op die datum worden gehouden. Dit recht wordt niet beïnvloed door verwerving of vervreemding van aandelen na de registratiedatum. De Vennootschap stelt voor deelname aan de vergadering niet de eis dat aandelen worden geblokkeerd. Het kan echter niet worden uitgesloten dat een Intermediair in specifieke situaties eist dat aandelen worden geblokkeerd.

II. Registratie van aandeelhouders
Aandeelhouders die de jaarlijkse Algemene Vergadering willen bijwonen, persoonlijk of via een gevolmachtigde, dienen zich voor de vergadering te registreren, niet eerder dan de registratiedatum en niet later dan woensdag 17 april 2019 17:30 uur, via een elektronisch stemplatform beschikbaar op www.ing.com/agm.

Of:

 • aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd zijn in het aandelenregister van de Vennootschap, kunnen zich schriftelijk registreren bij ING Bank Issuer Services, locatie TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, email: iss.pas@ing.nl, terwijl
 • aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd staan bij een Intermediair zich schriftelijk via deze Intermediair kunnen registreren bij ING Bank Issuer Services op bovenstaand adres. Tegelijk met deze registratie dient de betreffende Intermediair aan ING Bank Issuer Services een verklaring af te geven van het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de registratiedatum wordt gehouden en voor hoeveel aandelen registratie voor de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt verzocht.

 • aandeelhouders die zich in de vergadering door een gevolmachtigde naar eigen keuze willen laten vertegenwoordigen, dienen tegelijk met hun aanmelding een schriftelijke volmacht in te dienen. Hiervoor kunnen volmachtformulieren worden verkregen via www.ing.com/agm of via ING Bank Issuer Services op bovengenoemd adres.

III. Toegang tot de jaarlijkse Algemene Vergadering
Aandeelhouders of, indien van toepassing, hun gevolmachtigden ontvangen via e-mail of reguliere post een bevestiging van hun registratie inclusief een registratienummer. Dit registratienummer geeft aandeelhouders of hun gevolmachtigden toegang tot de jaarlijkse Algemene Vergadering. Personen die de vergadering willen bijwonen, moeten zich kunnen identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een geldig paspoort of rijbewijs).

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden die het registratienummer niet op tijd hebben ontvangen, dienen zich voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene Vergadering te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

IV. Stemvolmacht
Aandeelhouders die niet zelf of door middel van een gevolmachtigde de jaarlijkse Algemene Vergadering bijwonen, maar wel willen deelnemen aan de besluitvorming kunnen:

 • een elektronische stemvolmacht afgeven aan notaris mw. J.J.C.A. Leemrijse of haar vervanger met steminstructies voor de jaarlijkse Algemene Vergadering namens de aandeelhouder. Daartoe moet de aandeelhouder zijn/haar steminstructie afgeven aan de notaris via een elektronisch stemplatform (EVO) op  www.ing.com/agm. Door via deze website te stemmen, geeft de aandeelhouder aan notaris mw. J.J.C.A. Leemrijse of haar vervanger de volmacht om tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering conform de afgegeven instructies de stem uit te brengen. Steminstructies dienen hiervoor uiterlijk woensdag 17 april 2019 17:30 uur te zijn afgegeven; of
 • zijn/haar steminstructies afgeven door middel van een volmachtformulier dat kan worden gedownload via www.ing.com/agm of kan worden aangevraagd bij ING Bank Issuer Services op bovenstaand adres (zie onder II).

Dit volmachtformulier dient, ingevuld en ondertekend, uiterlijk woensdag 17 april 2019, 17:30 uur te zijn ontvangen door ING Bank Issuer Services op bovenstaand adres.

V. Houders van American depositary receipts
Houders van American depositary receipts worden voor meer informatie verwezen naar www.ing.com/ads.

Message details

Sub-group Equities
Issuer ING Groep
Category Meeting
ISIN NL0011821202
Symbol INGA
Securities name Ordinary shares
Publication date March 26 2019

Downloads

(Dutch)
Toelichting op de agenda.pdf