Porceleyne Fles

This post is not available in this language.N.V. Koninklijke Porceleyne Fles rondt succesvol haar emissie af

N.V. Koninklijke Porceleyne Fles ("Koninklijke Porceleyne Fles", of de "Onderneming") kondigt vandaag de succesvolle kapitaalsverhoging aan van EUR 1.733.878,21 en zal een totaal van 159.197 nieuwe gewone aandelen gaan uitgeven met een nominale waarde van EUR 1,00 per aandelen tegen een uitgifteprijs van EUR 10,8914 per Aangeboden Aandeel (de "Uitgifteprijs").

In totaal zijn 79,85% van de inschrijfrechten uitgeoefend door de aandeelhouders. Dit resulteert in de uitgifte van 123.084 nieuwe gewone aandelen. De aangeboden aandelen, zijnde 36.113 aandelen, waarop niet door aandeelhouders ingeschreven is (de “Restaandelen”) worden met uitsluiting van verdere voorkeursrechten uitgegeven aan Boron Investment B.V. (“Boron”) tegen de Uitgifteprijs, waardoor de Onderneming in totaal door de uitgeoefende inschrijfrechten en de uitgifte van de Restaandelen EUR 1.733.878,21 aan bruto-opbrengsten zal ophalen. De settlement datum van de nieuwe uit te geven aandelen zal 8 juli 2019 zijn. Een aanvraag zal worden ingediend voor toelating tot de notering en handel van de nieuwe aandelen op Euronext Amsterdam N.V. ("Euronext Amsterdam") per hiervoor genoemde datum onder het symbool "PORF".

De opbrengst van de emissie zal worden gebruikt voor de benodigde investering voor verbouwing en inrichting van de nieuwe bedrijfslocatie van B.V. Leerdam Crystal ("Royal Leerdam Crystal").

Aanvullende informatie
Voor verdere informatie over de Aanbieding en de Onderneming, verwijzen wij naar de website van de Onderneming (www.royaldelftgroup.com), en in het bijzonder naar de Procedurebeschrijving en het Informatiedocument.


Disclaimer
Dit bericht is niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een overtreding van de relevante wetgeving zou meebrengen.

Dit bericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden opgevat, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door de Onderneming (dergelijke effecten, de "Effecten") in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop zonder voorafgaande registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie als in het effectenrecht van een dergelijke jurisdictie niet toegestaan is. De Effecten zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de Securities Act, zoals gewijzigd en mogen niet aangeboden worden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolge de Securities Act. De Onderneming heeft niet de intentie om enig deel van de aanbieding te registreren in de Verenigde Staten of om een openbare aanbieding van Effecten te doen in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van de Effecten door de Onderneming aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Onderneming zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om de Effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke Effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland. De Onderneming heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van de Effecten aan het publiek in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot de Relevante Lidstaten is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van de Effecten aan het publiek te doen waarvoor in een Relevante Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de Effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn.

De Onderneming heeft geen maatregelen genomen om een aanbieding van Effecten aan het publiek mogelijk te maken of de verspreiding van dit bericht of enig ander aanbiedings- of reclamemateriaal met betrekking tot de Effecten in enige jurisdictie waar dergelijke maatregelen verplicht zijn. De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

Enige beslissing om te participeren in de Emissie dient de worden gemaakt op basis van de beschikbare publieke informatie met betrekking tot de Onderneming en de Emissie. Dergelijke informatie is niet de verantwoordelijkheid van de Inschrijvingsagent en deze heeft de betreffende informatie niet onafhankelijk geverifieerd.

Message details

Sub-group Equities
Issuer Porceleyne Fles
Category Information
ISIN NL0000378669
Symbol PORF
Securities name Ordinary shares
Publication date July 4 2019