AHOLD DEL

This post is not available in this language.Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproeping tot bijwoning van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. op 10 april 2019 om 14:00 uur in het Muziekgebouw aan ‘t IJ, Piet Heinkade 1 te Amsterdam.

De registratie vangt om 13:00 uur aan.

Agenda

 1. Opening (Geen stempunt)
 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018 (Geen stempunt)
 3. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid Geen stempunt
 4. Toelichting op de uitvoering van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur (Geen stempunt)
 5. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2018 (Stempunt)
 6. Voorstel tot vaststelling dividend over het boekjaar 2018 (Stempunt)
 7. Voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur (Stempunt)
 8. Voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (Stempunt)
 9. Voorstel tot benoeming van mevrouw K.C. Doyle als lid van de Raad van Commissarissen (Stempunt)
 10. Voorstel tot benoeming van de heer P. Agnefjӓll als lid van de Raad van Commissarissen (Stempunt)
 11. Voorstel tot herbenoeming van de heer F.W.H. Muller als lid van de Raad van Commissarissen (Stempunt)
 12. Voorstel tot aanpassen van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur (Stempunt)
 13. Voorstel tot benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als externe accountant voor het boekjaar 2019 (Stempunt)
 14. Aanwijzing tot uitgifte van aandelen (Stempunt)
 15. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten (Stempunt)
 16. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen (Stempunt)
 17. Machtiging tot inkoop van de cumulatief preferente financieringsaandelen (Stempunt)
 18. Intrekking van aandelen (Stempunt)
 19. Sluiting (Geen stempunt)

Verdere informatie over de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2019
De volledige agenda met toelichting, evenals het bestuursverslag en de jaarrekening met de daaraan krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen accountantsverklaring en overige gegevens zijn beschikbaar via internet: www.aholddelhaize.com en kunnen worden aangevraagd bij ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”), telefoonnummer: +31 20 3442000, e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com.
De vergaderstukken worden kosteloos toegezonden. Voor overige inlichtingen kunt u contact opnemen met de Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (“Ahold Delhaize” of “de Vennootschap”) op telefoonnummer +31 88 659 5275.

Registratie
Op grond van het Nederlandse recht gelden voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 13 maart 2019, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (het “Registratietijdstip”) zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur aangewezen (deel)register. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Voor houders van aandelen op naam is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van Ahold Delhaize of de delen daarvan.

Aanmelding
Houders van aandelen aan toonder die aan de vergadering wensen deel te nemen, dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich via www.abnamro.com/evoting of via hun bank vanaf 13 maart 2019 tot en met uiterlijk 3 april 2019 om 17:00 uur schriftelijk aanmelden. De intermediairs dienen uiterlijk op 4 april 2019 om 10:00 uur aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op het Registratietijdstip werd gehouden en (nadien) ter registratie aangemeld werd. Bij de aanmelding wordt de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen van het aandeelhouderschap op het Registratietijdstip. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen aan toonder een registratiebewijs dat tevens geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmachten en steminstructie
De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Ahold Delhaize en via de website www.aholddelhaize.com. Deze schriftelijke volmacht dient uiterlijk 3 april 2019 door het Secretariaat van de Vennootschap te zijn ontvangen. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie. Het is ook mogelijk een volmacht te verlenen aan een vertegenwoordiger van Ahold Delhaize of aan SGG Netherlands N.V., die als onafhankelijke derde de volmacht kan uitoefenen. Deze volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk 3 april 2019 door het Secretariaat van de Vennootschap of door SGG Netherlands N.V. te zijn ontvangen.

Aandeelhouders kunnen ook via internet deelnemen aan de besluitvorming en via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u uiterlijk op 3 april 2019 om 17:00 uur uw aandelen Ahold Delhaize aan te (laten) melden bij ABN AMRO. Uw steminstructie kunt u elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Op deze website is aangegeven hoe een elektronische volmacht met steminstructie kan worden verleend. Desgewenst kunt u uw steminstructie tot en met 3 april 2019 om 17:00 uur ook wijzigen.

Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden om vergader- en stemrechten, zowel schriftelijk als elektronisch, uit te oefenen wordt verwezen naar www.aholddelhaize.com.

Aandelen op naam
Houders van aandelen op naam kunnen zich voor de vergadering aanmelden op de wijze als in de aan hen verzonden oproepingsbrief is vermeld.

Toegang en legitimatie
Personen zonder een geldig toegangsbewijs zullen niet tot de vergadering worden toegelaten. Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht om zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren en derhalve wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

De Raad van Bestuur
Zaandam, 27 februari 2019

Message details

Sub-group Equities
Issuer AHOLD DEL
Category Meeting
ISIN NL0011794037
Symbol AD
Securities name Ordinary shares
Publication date February 28 2019

Downloads

(Dutch)
Agenda and explanatory notes.pdf
(Dutch)
Annual report 2018.pdf
(Dutch)
Summary report Q4 FY2018.pdf
(Dutch)
Remuneration report.pdf
(Dutch)
Corporate governance report.pdf
(Dutch)
ahold delhaize agm 2019 general proxy.pdf
(Dutch)
ahold delhaize agm 2019 proxy company representative.pdf
(Dutch)
ahold delhaize agm 2019 proxy independent third party.pdf