Batenburg Techniek

This post is not available in this language.Oproepadvertentie Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De aandeelhouders van Batenburg Techniek N.V. (‘Batenburg Techniek’) worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 24 april 2019 om 10.30 uur in het Van der Valk Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB te Ridderkerk.

Verkorte agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Beëindiging beursnotering
 4. Jaarverslag 2018
  1. Verslag van de raad van bestuur over 2018
  2. Uitvoering bezoldigingsbeleid
 5. Jaarrekening 2018
  1. Vaststelling van de jaarrekening 2018*
  2. Toelichting op het reservering- en dividendbeleid
  3. Vaststelling resultaatbestemming*
 6. Decharge
  1. Decharge van de raad van bestuur voor het gevoerde bestuur*
  2. Decharge van de commissarissen voor het gehouden toezicht*
 7. Benoeming commissaris*
 8. Bezoldiging commissarissen*
 9. Statutenwijziging*
 10. Uitgifte aandelen*
 11. Inkoop en intrekking aandelen
  1. Inkoop aandelen*
  2. Intrekking aandelen*
 12. Benoeming accountant*
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

De met * aangeduide agendapunten zijn ter besluitvorming.

Op 13 maart 2019 bedraagt het totale aantal geplaatste aandelen Batenburg Techniek 2.408.244 gewone aandelen, vertegenwoordigend een even zo groot aantal stemmen en 80 prioriteitsaandelen, vertegenwoordigend 480 stemmen. De volledige agenda met toelichting en de genoemde jaarstukken over 2018 zijn te raadplegen en te downloaden via www.batenburg.nl en liggen ter inzage ten kantore van Batenburg Techniek, Stolwijkstraat 33, 3079 DN te Rotterdam.

Afschriften van deze stukken zijn aldaar en tevens bij ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN AMRO’), Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam (telefoon 020 – 344 20 00, e-mailadres corporate.broking@nl.abnamro.com) kosteloos verkrijgbaar.

Aandeelhouders kunnen aan de vergadering deelnemen indien zij op 27 maart 2019 (de ‘Registratiedatum’) in het bezit zijn van aandelen Batenburg Techniek en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan.

Houders van girale aandelen kunnen zich vanaf 28 maart 2019 tot en met uiterlijk 18 april 2019 om 17.00 uur via www.abnamro.com/evoting of via hun bank of commissionair aanmelden bij ABN AMRO Bank (‘ABN AMRO’). Daarbij dient een door een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer via www.abnamro.com/intermediary af te geven verklaring te worden gedeponeerd ten name van de betrokken vergadergerechtigde, overeenkomstig artikel 26 lid 5 van de statuten van de vennootschap. In deze verklaring zijn opgenomen de volledige naam en adresgegevens van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat voor de vergadering wordt aangemeld en door de betreffende houder op de Registratiedatum werd gehouden. Een aandeelhouder die zich wil laten vertegenwoordigen dient bovendien via zijn bank of commissionair een door hem ondertekende volmacht uiterlijk op 18 april 2019 om 17.00 uur aan ABN AMRO te overleggen. Onverminderd de aanmelding als hiervoor beschreven kan een aandeelhouder zich tevens laten vertegenwoordigen door een door Batenburg Techniek aan te wijzen persoon en tot en met uiterlijk 18 april 2019 om 17.00 uur elektronisch een volmacht en steminstructies afgeven via www.abnamro.com/evoting. Aandeelhouders of hun gevolmachtigden ontvangen vervolgens een bewijs van aanmelding.

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden moeten zich desgevraagd vooraf en in de vergadering kunnen legitimeren.

Rotterdam, 13 maart 2019
Raad van commissarissen en raad van bestuur

Batenburg Techniek N.V.

Message details

Sub-group Equities
Issuer Batenburg Techniek
Category Meeting
ISIN NL0006292906
Symbol BATEN
Securities name Ordinary shares
Publication date March 13 2019

Downloads

(Dutch)
Agenda met toelichting.pdf
(Dutch)
Jaarverslag 2018.pdf
(Dutch)
Concept akte van statutenwijziging.pdf
(Dutch)
Statutenwijziging Batenburg Techniek N.V. voorgestelde wijzigingen.pdf