ING Groep

This post is not available in this language.Jaarlijkse Algemene Vergadering

Maandag 23 april 2018, 14:00 uur
Muziekgebouw aan ‘t IJ
Piet Heinkade 1
1019 BR msterdam
Nederland

Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep: www.ing.com 

Agenda

(zie officiële agenda op de website van de Vennootschap www.ing.com/agm)

Agendapunt 1
Opening en mededelingen

Agendapunt 2
A Verslag van de Raad van Bestuur over 2017 (ter bespreking).
B Duurzaamheid (ter bespreking).
C Verslag van de Raad van Commissarissen over 2017 (ter bespreking).
D Remuneratieverslag (ter bespreking).
E Jaarrekening over 2017 (ter beslissing).

Agendapunt 3
A Reserverings- en dividendbeleid (ter bespreking).
B Dividend over 2017 (ter beslissing).

Agendapunt 4
A Toepassing van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code door ING (ter bespreking).
B Wijziging profiel Raad van Bestuur (ter bespreking).
C Wijziging profiel Raad van Commissarissen (ter bespreking).

Agendapunt 5
A Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de Raad van Bestuur voor hun taakuitoefening in 2017 (ter beslissing).
B Verlening van decharge aan de leden en voormalige leden van de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in 2017 (ter beslissing).

Agendapunt 6
Wijziging van het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur (ter beslissing).

Agendapunt 7
Samenstelling Raad van Commissarissen: herbenoeming van Eric Boyer de la Giroday (ter beslissing).

Agendapunt 8
A Machtiging tot uitgifte van gewone aandelen (ter beslissing).
B Machtiging tot uitgifte van gewone aandelen, met of zonder voorkeursrecht van bestaande aandeelhouders (ter beslissing).

Agendapunt 9
Machtiging Raad van Bestuur tot verkrijging van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (ter beslissing).

Agendapunt 10
Rondvraag en sluiting.

 

Registratiedatum, aanmelding, aanwezigheid en stemprocedure

Aanwezigheid en volmacht
Aandeelhouders die zelf de jaarlijkse Algemene Vergadering willen bijwonen of zich door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen:

 • dienen op de registratiedatum aandeelhouder te zijn (zie onder I);
 • dienen zich voor de Algemene Vergadering te hebben geregistreerd (zie onder II); en
 • zullen een bevestiging van hun registratie ontvangen waarmee toegang tot de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt verleend (zie onder III).

Aandeelhouders die niet zelf of door middel van een gevolmachtigde de jaarlijkse Algemene Vergadering bijwonen maar wel willen deelnemen aan de besluitvorming:

 • dienen op de registratiedatum aandeelhouder te zijn (zie onder I); en
 • kunnen een elektronische stemvolmacht verstrekken aan mw. J.J.C.A. Leemrijse, notaris bij Allen & Overy in Amsterdam, of aan haar vervanger, met steminstructies voor de jaarlijkse Algemene Vergadering namens de aandeelhouders (zie onder IV).

I. Registratiedatum
De registratiedatum voor deze jaarlijkse Algemene Vergadering is maandag 26 maart 2018.

Een ieder die op de registratiedatum na het sluiten van de boeken geregistreerd staat als aandeelhouder volgens:

 • de gegevens van een intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer ('Intermediair'); of
 • het Aandeelhoudersregister dat wordt bijgehouden door de Vennootschap, is gerechtigd de jaarlijkse Algemene Vergadering bij te wonen en zijn stemrecht uit te oefenen overeenkomstig het aantal aandelen dat op die datum worden gehouden. Dit recht wordt niet beïnvloed door verwerving of vervreemding van aandelen na de registratiedatum. De Vennootschap stelt voor deelname aan de vergadering niet de eis dat aandelen worden geblokkeerd. Het kan echter niet worden uitgesloten dat een Intermediair in specifieke situaties eist dat aandelen worden geblokkeerd.

II. Registratie van aandeelhouders
Aandeelhouders die de jaarlijkse Algemene Vergadering willen bijwonen, persoonlijk of via een gevolmachtigde, dienen zich voor de vergadering te registreren, niet eerder dan de registratiedatum en niet later dan woensdag 18 april 2018 17:30 uur, via een elektronisch stemplatform beschikbaar op www.ing.com/agm.

Of:

 • aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd zijn in het aandelenregister van de Vennootschap kunnen zich schriftelijk registreren bij ING Bank Issuer Services, locatie TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, email: iss.pas@ing.nl, terwijl
 • aandeelhouders van wie de aandelen geregistreerd staan bij een Intermediair zich schriftelijk via deze Intermediair kunnen registreren bij ING Bank Issuer Services op bovenstaand adres. Tegelijk met deze registratie dient de betreffende Intermediair aan ING Bank Issuer Services een verklaring af te geven van het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder op de registratiedatum wordt gehouden en voor hoeveel aandelen registratie voor de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt verzocht.
 • aandeelhouders die zich in de vergadering door een gevolmachtigde naar eigen keuze willen laten vertegenwoordigen, dienen tegelijk met hun aanmelding een schriftelijke volmacht in te dienen. Hiervoor kunnen volmachtformulieren worden verkregen via www.ing.com/agm of via ING Bank Issuer Services op bovengenoemd adres.

III. Toegang tot de jaarlijkse Algemene Vergadering
Aandeelhouders of, indien van toepassing, hun gevolmachtigden ontvangen via e-mail of reguliere post een bevestiging van hun registratie inclusief een registratienummer. Dit registratienummer geeft aandeelhouders of hun gevolmachtigden toegang tot de jaarlijkse Algemene Vergadering. Personen die de vergadering willen bijwonen moeten zich kunnen identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een geldig paspoort of rijbewijs). Aandeelhouders of hun gevolmachtigden die het registratienummer niet op tijd hebben ontvangen dienen zich voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene Vergadering te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

IV. Stemvolmacht
Aandeelhouders die niet zelf of door middel van een gevolmachtigde de jaarlijkse Algemene Vergadering bijwonen maar wel willen deelnemen aan de besluitvorming kunnen:

 • een elektronische stemvolmacht afgeven aan notaris mw. J.J.C.A. Leemrijse of haar vervanger met steminstructies voor de jaarlijkse Algemene Vergadering namens de aandeelhouder. Daartoe moet de aandeelhouder zijn/haar steminstructie afgeven aan de notaris via een elektronisch stemplatform (EVO) op www.ing.com/ava. Door via deze website te stemmen geeft de aandeelhouder aan notaris mw. J.J.C.A. Leemrijse of haar vervanger de volmacht om tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering conform de afgegeven instructies de stem uit te brengen. Steminstructies dienen hiervoor uiterlijk woensdag 18 april 2018, 17:30 uur te zijn afgegeven; of
 • zijn/haar steminstructies afgeven door middel van een volmachtformulier dat kan worden gedownload via www.ing.com/agm of kan worden aangevraagd bij ING Bank Issuer Services op bovenstaand adres (zie onder II). 

Dit volmachtformulier dient, ingevuld en ondertekend, uiterlijk woensdag 18 april 2018, 17:30 uur te zijn ontvangen door ING Bank Issuer Services op bovenstaand adres.

V. Houders van American depositary receipts
Houders van American depositary receipts worden voor meer informatie verwezen naar www.ing.com/ads.

Message details

Sub-group Equities
Issuer ING Groep
Category Meeting
ISIN NL0011821202
Symbol INGA
Securities name Ordinary shares
Publication date March 12 2018

Downloads

(Dutch)
Toelichting op de agenda.pdf