Bever Holding

This post is not available in this language.Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bever Holding, statutair gevestigd te Hilversum

Te houden op 28 juni 2019 om 16:30 uur in het The Hague Marriott Hotel, Johan de Wittlaan 30 te Den Haag.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2018
 3. Vaststelling van de jaarrekening 2018
 4. Decharge van de directie
 5. Decharge van de Raad van Commissarissen
 6. Aanwijzing van de directie als het orgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aandelen uit  te geven
 7. Aanwijzing van de directie als het orgaan bevoegd om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aandelen N.V. Bever Holding in te kopen
 8. Optie/aandelen programma voor directie en personeel
 9. Goedkeuring voor het opstarten van een selectie procedure voor een nieuwe accountant en opdrachtverstrekking aan de nog nieuw te selecteren accountant
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De agenda en toelichting hierop, het jaarrapport en de jaarrekening over 2017 liggen ter inzage ten kantore van de vennootschap Rijksstraatweg 324C te 2242 AB Wassenaar, alsmede ten kantore van ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"), Afd. Corporate Broking HQ7050, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam en zijn aldaar voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar, alsmede via e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com.

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden diegenen die op (i) 31 mei 2019 ("de Registratiedatum"), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aandeelhouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk 21 juni 2019, 17:00 uur, via www.abnamro.com/evoting of, via hun bank of intermediair aanmelden bij  ABN AMRO. De intermediairs dienen uiterlijk op 24 juni 2019, 12:00 uur aan ABN AMRO een verklaring te verstrekken via www.abnamro.com/intermediary waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende Aandeelhouder op de Registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt. Aandeelhouders ontvangen per post of per e-mail een registratiebewijs dat dient als toegangsbewijs voor de vergadering. Aandeelhouders dienen zich te kunnen legitimeren. 

Ingeval van bijwoning van de vergadering door een gevolmachtigde dient de door de vergadergerechtigde verstrekte schriftelijke volmacht eveneens uiterlijk op 21 juni 2019, 17:00 uur door de directie te zijn ontvangen.  


Wassenaar, 16 mei 2019
De directie     

Message details

Sub-group Equities
Issuer Bever Holding
Category Meeting
ISIN NL0000285278
Symbol BEVER
Securities name Ordinary shares
Publication date May 17 2019