Amsterdam Commod.

This post is not available in this language.Oproep voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam Commodities N.V. (de ‘Vennootschap’)
De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (‘AVA’) zal worden gehouden op dinsdag 26 april 2016, aanvang 10:00 uur in het Hilton hotel, Weena 10 te Rotterdam.

Agenda

 1. Opening van de AVA
 2. Uitnodiging door de voorzitter aan een aandeelhouder om de notulen van deze AVA mede te ondertekenen
 3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015
 4. Uiteenzetting van de gang van zaken gedurende 2016
 5. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2015 (besluit)
 6. Dividend
  1. voorstel tot vaststelling van de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015
  2. voorstel tot vaststelling van het dividend over het boekjaar 2015 (besluit)
 7. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit)
 8. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen (besluit)
 9. Voorstel tot de benoeming van de heer A. Goldschmeding als financieel directeur en statutair directeur met ingang van 26 april 2016 (besluit)
 10. Voorstel tot de herbenoeming van de heer B. Stuivinga als lid van de Raad van Commissarissen (besluit)
 11. Voorstel tot de benoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als de externe accountant voor het boekjaar 2016 (besluit)
 12. Voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur voor de duur van 16 maanden als het bevoegd orgaan om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot:
  1. uitgifte van gewone aandelen en/of toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal (besluit); en
  2. het beperken en/of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen en/of bij toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen (besluit) 
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Het jaarverslag 2015 met bijlagen is gratis verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, WTC (10e etage), Beursplein 37 te (3011 AA) Rotterdam, tel. +31 (0) 10 4051195 of via onze website www.acomo.nl, alsmede ten kantore van ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10 te (1082 PP) Amsterdam, tel. +31 (0) 20 3442000 of via email: corporate.broking@nl.abnamro.com.

Registratiedatum
Aan de AVA kunnen deelnemen zij die:

 1. op 29 maart 2016 (de ‘registratiedatum’) zijn ingeschreven in één van de hierna te noemen (deel)registers; en
 2. zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder beschreven.

Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer, waaruit blijkt wie op de registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aanmelding
Houders van aandelen of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de AVA bij te wonen, mits zij zich via de intermediair bij wie hun aandelen worden geadministreerd uiterlijk op 19 april 2016 om 17:00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO Bank. Intermediairs dienen ABN AMRO Bank via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin het aantal aandelen is gespecificeerd dat voor de desbetreffende aandeelhouders voor de AVA wordt aangemeld.

Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de desbetreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle mogelijk te maken van het aandeelhouderschap op de registratiedatum. ABN AMRO Bank zal aan deze houders via de desbetreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de AVA zenden.

Volmachtverlening en steminstructie
Aandeelhouders die de AVA niet kunnen bijwonen, kunnen, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan de president-commissaris van de Vennootschap. Een steminstructie kan uiterlijk tot 19 april 2016 om 17:00 uur elektronisch worden verleend via www.abnamro.com/evoting.

Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van het daartoe gecreëerde formulier dat beschikbaar is via de website van de Vennootschap www.acomo.nl.

Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk op 19 april 2016 om 17:00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen per post, per email via info@acomo.nl of per fax +31 (0) 10 4055094.

Deelnemers aan de AVA dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren en dienen voorafgaande aan de AVA de presentielijst te tekenen. Aandeelhouders die verhinderd zijn om de AVA bij te wonen, kunnen zich laten vertegenwoordigen door ten hoogste één gevolmachtigde.

Amsterdam Commodities N.V.
Rotterdam, 3 maart 2016 

Message details

Sub-group Equities
Issuer Amsterdam Commod.
Category Meeting
ISIN NL0000313286
Symbol ACOMO
Securities name Ordinary shares
Publication date March 3 2016

Downloads

(Dutch)
Toelichtingen.pdf
(Dutch)
Allard Goldschmeding.pdf