Hydratec

This post is not available in this language.Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op woensdag 31 mei om 14.30 uur in MERCURE HOTEL, DE NIEUWE POORT 20, 3812 PA te Amersfoort

 1. Opening
   
 2. Mededelingen
   
 3. Toelichting en bespreking Jaarverslag 2016
   
 4. Jaarrekening 2016 en winstbestemming
  1. Vaststelling Jaarrekening 2016 (besluit)
  2. Vaststelling Winstbestemming (besluit)
    
 5. Decharge van de Directie en Raad van Commissarissen
  1. Decharge van de Directie (besluit)
  2. Decharge van de Raad van Commissarissen (besluit)
    
 6. Verlening van de aanwijzing van de Directie als bevoegd orgaan te besluiten tot:
  1. uitgifte van gewone aandelen (besluit)
  2. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders ten aanzien van de uitgifte van de onder 6a bedoelde aandelen (besluit)
    
 7. Remuneratiebeleid Directie (besluit)
   
 8. Samenstelling Raad van Commissarissen
  1. Benoeming van Mw. M. Sanders (besluit)

 9. Benoeming van de accountant van de vennootschap (besluit)
   
 10. Sluiting

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2016 zijn ter inzage vermeld op de website: www.hydratec.nl. Op de website is tevens de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vermeld, alsmede de notulen van de aandeelhoudersvergadering van 31 mei 2016. Een gedrukt exemplaar van het jaarverslag over 2016 is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap: Nijverheidsweg-Noord 59B, te Amersfoort.

Registratiedatum
Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden, zij die op woensdag 3 mei 2017 (Registratiedatum), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per de Registratiedatum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een hierna te noemen (deel)register en tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en het aandeelhoudersregister van de Vennootschap.

Aanmelding
De oproep geldt voor aandeelhouders die vanaf donderdag 4 mei tot uiterlijk woensdag 24 mei 2017 hun aandelen hebben aangemeld bij ABN AMRO. Bij de aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de intermediairs, waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op de Registratiedatum wordt gehouden en ter registratie is aangemeld, alsmede indien van toepassing een elektronische of schriftelijke volmacht. Het door ABN AMRO te verstrekken registratiebewijs dient eveneens als bewijs van toegang tot de Vergadering. Het aantal aandelen en stemrechten op de dag oproeping (19 april) bedraagt 1.272.597.

Volmachtverlening en steminstructie
Aandeelhouders die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen, onverminderd het hiervoor bepaalde omtrent aanmelding, een steminstructie verlenen aan de PresidentCommissaris van de Vennootschap. Een steminstructie kan uiterlijk tot 24 mei 2017 om 17:00 uur elektronisch worden verleend via www.abnamro.com/evoting. Indien een aandeelhouder niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van een formulier (te downloaden van de website www.hydratec.nl). Het door de aandeelhouder ingevulde volmacht- en instructieformulier dient uiterlijk 24 mei 2017 om 17:00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen (per post of per email: info@hydratec.nl).

Toegang tot de Algemene Vergadering
Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 14.00 uur tot aanvang van de Algemene Vergadering om 14.30 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Vergadergerechtigden dienen een geldig toegangsbewijs voor de Algemene Vergadering te tonen. Voorts kunnen zij worden gevraagd om zich bij de toegang van de Algemene Vergadering te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en dienen voorafgaande aan de vergadering de presentielijst te tekenen. Aandeelhouders die verhinderd zijn om de vergadering bij te wonen kunnen zich laten vertegenwoordigen door ten hoogste één gevolmachtigde.

Amersfoort, april 2017

Directie Hydratec Industries N.V.

Message details

Sub-group Equities
Issuer Hydratec
Category Meeting
ISIN NL0009391242
Symbol HYDRA
Securities name Ordinary shares
Publication date April 21 2017

Downloads

(Dutch)
Machtiging steminstructieformulier.pdf
(Dutch)
HYDRATEC Jaarverslag 2016.pdf
(Dutch)
Toelichting.pdf