HeadFirst Source Group N.V.

This post is not available in this language.Dividend 2017

Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 31 mei 2018 is besloten het dividend over het boekjaar 2017 (“Dividend 2017”) vast te stellen op € 0,03 per aandeel van € 0,08 nominaal.

Het dividend wordt, naar keuze van de aandeelhouder, volledig in nieuwe aandelen uitgekeerd (250 dividendrechten geven recht op drie nieuwe aandelen) dan wel geheel in contanten uitbetaald.

Aan Euronext in Amsterdam (“Euronext”) zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden. De nieuwe aandelen van € 0,08 nominaal zijn volledig gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 2018 en volgende boekjaren.

Met betrekking tot het Dividend 2017 is het volgende tijdschema van toepassing:
4 juni 2018: Notering ex-dividend
5 juni 2018, na-beurs: Record date dividend
6 juni  t/m 19 juni 2018, 15.00 uur: Keuzeperiode
22 juni 2018: Betaalbaarstelling dividend

Houders van gewone aandelen  worden verzocht hun keuze binnen bovengenoemde keuzeperiode aan hun bank of commissionair kenbaar te maken. Indien op 19 juni 2018 (tot 15.00 uur) geen keuze kenbaar is gemaakt, dan wordt het dividend uitgekeerd in de vorm van aandelen. 

Banken of commissionairs kunnen al dan niet gebruik maken van een standaardsysteem dat automatisch leidt tot een keuze van uitkering van het dividend in de vorm van  aandelen dan wel contanten, tenzij de houder anderszins beslist. Het is houders van gewone aandelen daarom aan te raden contact op te nemen met hun bank of commissionair om na te gaan of een dergelijk standaardsysteem wordt toegepast en om te overleggen welke actie zij in dat geval moeten ondernemen.

Betaling van het contante dividend en levering van gewone aandelen uit hoofde van omwisseling van dividendrechten, zal met ingang van  22 juni 2018 geschieden. Bij een keuze in de vorm van aandelen worden eventuele  fracties van aandelen in contanten verrekend op basis van de openingskoers van 20 juni 2018.

Bij de aanbieding en de aanvraag van toelating tot de handel op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. van de gewone aandelen die voor het stockdividend zullen worden uitgegeven, zal gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van de prospectusplicht op basis van artikel 5:3 lid 2 sub d en 5:4 sub e van de Wet financieel toezicht. Een besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering van  stockdividend omvat tevens het besluit tot uitgifte van een aantal aandelen om de vereiste omvang van het dividend in aandelen uit te keren en omvat ook het besluit tot uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot deze aandelen. De uitvoering van het besluit zal worden gedelegeerd aan de Raad van Bestuur.

HeadFirst Source Group N.V.
1 juni 2018 

Message details

Sub-group Equities
Issuer HeadFirst Source Group N.V.
Category Dividend
ISIN CWN814651014
Symbol HFS
Securities name Ordinary shares
Publication date June 3 2018