Heijmans

This post is not available in this language.Oproep - Stichting Administratiekantoor Heijmans

Oproep voor een Vergadering van Certificaathouders Heijmans N.V., te houden op vrijdag 18 november 2016 om 10.30 uur te Rosmalen ten kantore van Heijmans N.V. aan de Graafsebaan 65, telefoon +31 (0)73 5435111.

Agenda:

 1. Opening
   
 2. Mededelingen
   
 3. Toelichting op het beleid van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans (1)
   
 4. Samenstelling van het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans
   
 5. Rondvraag
   
 6. Sluiting


Certificaathouders
Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Heijmans heeft bepaald dat voor deze vergadering als stem- en/of vergadergerechtigden gelden zij die op maandag 14 november 2016, 17.30 uur, zulks na verwerking van alle bij- en afschrijvingen (de "Registratiedatum"), die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor certificaathouders zijn als (deel)register aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de intermediairs waarnaar wordt verwezen in de Wet giraal effectenverkeer.

Certificaathouders die de vergadering in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk maandag 14 november 2016, 17.30 uur rechtstreeks aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. via www.abnamro.com/evoting of zich via hun bank of intermediair aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V.. De intermediair zal aan ABN AMRO niet later dan 15 november 2016 15.00 uur een verklaring verstrekken via www.abnamro.com/intermediary waarin is opgenomen het aantal certificaten dat aangemeld wordt en wordt gehouden door de certificaathouder per de Registratiedatum.

Certificaathouders die zich door een gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dienen – onverminderd het hiervoor vermelde vereiste van aanmelding – een schriftelijke volmacht te verstrekken. Deze volmacht dient uiterlijk op maandag 14 november 2016, 17.30 uur door ABN AMRO Bank N.V. te zijn ontvangen.

 1. De statuten en administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Heijmans staan vermeld op de website van Heijmans (www.heijmans.nl onder ‘Heijmans’, vervolgens ‘Corporate Governance’ bij ‘Stichting Administratiekantoor Heijmans’) en zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van Stichting Administratiekantoor Heijmans, Graafsebaan 65, Postbus 2, 5240 BB Rosmalen (tel. 06-22211956, e-mail adres: nschaeffer@heijmans.nl) en bij SGG Netherlands N.V., Amerika Building Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam (tel. 020-5222510, fax 020-5222535, e-mail adres: registers@sgggroup.com).
   
 2. Volgens het rooster van aftreden treedt per 22 maart 2017 de heer dr. W.M. van den Goorbergh af. Benoeming van bestuursleden geschiedt door het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans (Stichting AK). Het bestuur van Stichting AK stelt de Vergadering van Certificaathouders in de gelegenheid om voor de vervulling van de genoemde vacature een aanbeveling te doen.

Voor de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Van den Goorbergh geldt dat de te benoemen persoon, naast de algemene kwaliteiten als vermeld in de profielschets, dient te beschikken over de volgende specifieke kwaliteiten. Voor benoeming aan te bevelen personen dienen te beschikken over aantoonbare kennis van en ervaring in ondernemingsfinanciering in de breedste zin, en over een breed algemeen inzicht in het ondernemerschap.

Voor de vacature geldt voorts dat de voor benoeming aan te bevelen personen in ieder geval de doelstelling van Stichting AK onvoorwaardelijk zullen dienen te onderschrijven en uitdrukkelijk bereid moeten zijn een eventuele benoeming te aanvaarden. Voorts zullen de voor benoeming aan te bevelen personen ingevolge de statuten van Stichting AK tot bestuurslid benoembaar moeten zijn en onafhankelijk moeten zijn van Heijmans N.V. Bij de benoeming van een bestuurslid door het bestuur zal als uitgangspunt gelden dat het bestuur een redelijk vertrouwen moet hebben dat met de betrokken kandidaat vruchtbaar en effectief in het bestuur van de Stichting kan worden samengewerkt.

De voordracht tot aanbeveling van een persoon moet schriftelijk geschieden en zal moeten vergezeld gaan van een c.v. van de betrokken persoon waaruit in ieder geval de voor benoeming relevante expertise en onafhankelijkheid genoegzaam blijkt, tezamen met een verklaring van de betrokken persoon waaruit blijkt dat hij / zij een eventuele benoeming en de daaraan gestelde voorwaarden zal aanvaarden. Deze stukken moeten uiterlijk op vrijdag 11 november 2016 bij het secretariaat van Stichting AK zijn ontvangen (zie 1)

Bereikbaarheid / parkeren
Indien u met de auto komt, kunt u parkeren bij het hoofdkantoor van Heijmans N.V. aan de Graafsebaan 65 te Rosmalen.

Rosmalen, 31 oktober 2016
Bestuur Stichting Administratiekantoor Heijmans 

Message details

Sub-group Equities
Issuer Heijmans
Category Meeting
ISIN NL0009269109
Symbol HEIJM
Securities name Depositary receipts
Publication date October 31 2016