EASE2PAY N.V.

This post is not available in this language.Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden worden uitgenodigd tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘de Vergadering’) van DOCDATA N.V. (‘de Vennootschap’), te houden op woensdag 21 februari 2018 om 14.00 uur in de Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus op de 12e verdieping van de Rotterdam Science Tower aan de Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam

Agenda

 1. Opening
 2. Statutenwijziging:
  1. besluit tot wijziging van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig het ontwerp van de akte van statutenwijziging opgemaakt door Houthoff Coöperatief U.A. en gemerkt 320013195/6385022 (‘de Akte van Statutenwijziging’) (Stempunt)
  2. besluit tot het verlenen van machtiging aan iedere bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Coöperatief U.A., om de Akte van Statutenwijziging te tekenen (Stempunt)
 3. Raad van Commissarissen van de Vennootschap (‘de Raad van Commissarissen’):
  1. besluit tot vaststelling van het aantal leden van de Raad van Commissarissen op drie (3) (Stempunt)
  2. besluit tot benoeming van mevrouw Nadja van der Veer als lid van de Raad van Commissarissen (‘de Nieuwe Commissaris’) (Stempunt)
  3. besluit tot benoeming van de heer Wim Fahrner als lid van de Raad van Commissarissen (‘de Nieuwe Commissaris’) (Stempunt)
  4. besluit tot toekenning van een vergoeding van € 10.000,- per jaar aan ieder van de Nieuwe Commissarissen als vergoeding voor hun werkzaamheden in die hoedanigheid, waarbij aan hen geen vaste onkostenvergoeding en geen aanvullende vergoedingen voor een eventueel voorzitterschap en/of een eventueel lidmaatschap van de Audit Commissie en/of Remuneratie Commissie zullen worden toegekend (Stempunt)
 4. Besluit tot aanwijzing van de directie van de Vennootschap (‘de Directie’) voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 21 februari 2018 – overeenkomstig artikelen 2:96 en 2:96a Burgerlijk Wetboek – als het vennootschapsorgaan dat bevoegd is om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot:
  1. (i) uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen tot ten hoogste10% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, plus (ii) uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen voor een additionele 10% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap (derhalve in totaal tot een maximum aantal van 20% van het huidige geplaatste aantal aandelen van de Vennootschap, zijnde 1.540.000 aandelen), welke additionele 10% kan worden aangewend voor diverse doeleinden waaronder, maar niet beperkt tot, de financiering van fusies en overnames; (Stempunt)
  2. uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de aandelen zoals hiervoor bedoeld onder (a) (Stempunt)
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

De volledige tekst van de agenda voor de Vergadering en de toelichting daarop, de Akte van Statutenwijziging, alsmede de overige vergaderstukken liggen met ingang van vandaag ter inzage voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de Vennootschap, Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam, of zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (‘ABN AMRO’), telefoon 020-3442000 of e-mail corporate.broking@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van genoemde documenten is met ingang van vandaag eveneens online mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, www.docdatanv.com, alsmede via de websites www.securitiesinfo.com en www.abnamro.com/evoting.

Registratiedatum
Op grond van het bepaalde in de wet, gelden als stem- en vergadergerechtigden voor de Vergadering, diegenen die (i) op woensdag 24 januari 2018 (‘de Registratiedatum’), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in de (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer (Wge), waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze aandelen.

Aanmelding
Houders van aandelen, andere vergadergerechtigden, of hun gevolmachtigden zijn bevoegd de Vergadering bij te wonen mits zij zich via www.abnamro.com/evoting of via de intermediair waarbij hun aandelen worden geadministreerd uiterlijk donderdag 15 februari 2018 om 17.00 uur hebben aangemeld bij ABN AMRO. De intermediairs dienen aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary  een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende aandeelhouder voor de Vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan de aandeelhouders dan wel via de betreffende intermediairs een toegangsbewijs tot de Vergadering zenden.

Volmachten en stemmen via internet
De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een gevolmachtigde. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u zich aan te melden zoals hierboven onder “Aanmelding” is beschreven. Een elektronische volmacht met steminstructie verleent u aan de Directie, die namens u uw stem zal uitbrengen op de Vergadering. Aandeelhouders kunnen hun steminstructies tot en met donderdag 15 februari 2018 om 17.00 uur elektronisch doorgeven via www.abnamro.com/evoting. Indien aandeelhouders en andere vergadergerechtigden niet in de gelegenheid zijn een elektronische volmacht met steminstructie te verlenen, kunnen zij zich door een schriftelijke gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk donderdag 15 februari 2018 om 17.00 uur ten kantore van de Vennootschap te zijn gedeponeerd. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Legitimatie
Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de Vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de Vergadering.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap
Op de dag van de oproeping voor de Vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 769.999,90 bestaande uit 7.699.999 aandelen van elk € 0,10 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag zelf geen geplaatste aandelen in haar eigen kapitaal. Derhalve bedraagt het aantal stemgerechtigde aandelen op de dag van de oproeping 7.699.999 aandelen.

Rotterdam, 10 januari 2018
De Directie van DOCDATA N.V.
Marconistraat 16, 3029 AK, te Rotterdam

Message details

Sub-group Equities
Issuer EASE2PAY N.V.
Category Meeting
ISIN NL0000345627
Symbol DOCD
Securities name Ordinary shares
Publication date January 12 2018

Downloads

(Dutch)
Agenda BAVA te houden op 21 februari 2018.pdf
(Dutch)
Akte van statutenwijziging DOCDATA N.V..pdf
(Dutch)
DLT statuten Ease2pay N.V. (DOCDATA N.V.).pdf